Juridisch

Algemene voorwaarden

Hoewel Public Intelligence haar uiterste best doet de aangeboden zoekdiensten (Legal Intelligence, Public Intelligence en Tax Intelligence) en de daarin vervatte documenten volgens de hoogste zorgvuldigheidseisen te verzorgen, wijst zij zich elke aansprakelijkheid voor eventueel niet-correct functioneren van de dienst, en fouten en onvolledigheden in de ontsloten documenten af.

Beschikbaarheid van specifieke bronnen kan afhankelijk zijn van individuele afspraken tussen de gebruiker van de zoekdienst en uitgevers.

Verklaring met betrekking tot auteursrecht en aansprakelijkheid met betrekking tot documenten van het Publicatiebureau van de Europese Unie:

 

© Europese Unie, 1998-2016 – overneming met bronvermelding toegestaan – Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt is rechtsgeldig.

Waarom een privacy-policy? Deze privacy-policy geeft een overzicht van de maatregelen die Public Intelligence heeft genomen om de privacy van zijn klanten en de vertrouwelijkheid van verstrekte gegevens te garanderen. In de juridische context is vertrouwelijke omgang met gegevens, in het bijzonder persoonsgegevens, van groot belang. Public Intelligence erkent dit belang en doet zijn uiterste best vertrouwelijkheid en privacy te garanderen.

Geldend recht. Deze privacy-policy voldoet aan geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Bij overeenkomst kan door Public Intelligence van niet-dwingend recht worden afgeweken.

Voor wie geldt deze privacy-policy? Deze privacy-policy geldt voor allen die de site Public Intelligence bezoeken, in het bijzonder degenen die informatie aanvragen en abonnees van de dienst Public Intelligence.

Voor welke gegevens geldt deze privacy-policy? Deze privacy-policy betreft persoonsgegevens van de bezoekers van de web-site en van de klanten van Public Intelligence. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen, waaronder account- en adresgegevens, en de inhoud van zoekacties. Deze privacy-policy heeft daarnaast betrekking op gegevens omtrent het gebruik van de dienst Public Intelligence, waaronder begrepen statistieken over individueel gebruik van de dienst.

Cookies. Deze web-site maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de vaste schijf van uw computer worden geplaatst. Een cookie bevat een tekst en/of nummer dat het mogelijk maakt het gebruik van een web-site te relateren aan een bepaalde computer. In veel gevallen zal die computer door één gebruiker worden benut. Voorzover een cookie aan een natuurlijke persoon kan worden verbonden, is sprake van een persoonsgegeven. U kunt uw browser zodanig configureren dat cookies niet op uw computer kunnen worden geplaatst. Het is dan nog steeds mogelijk de home-page van Public Intelligence op te vragen. U kunt echter niet inloggen zonder cookies op uw computer toe te laten. Cookies worden gebruikt om te bepalen of u ingelogd bent bij de dienst Public Intelligence, en of uw sessie nog geldig is. Cookies worden gebruikt om het gebruik te verbeteren.

User accounts. Public Intelligence is een besloten dienst. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, verschaft u, of uw bedrijf, gegevens aan Public Intelligence. Deze gegevens zijn nodig om een overeenkomst te kunnen sluiten en deze overeenkomst na te kunnen komen. Om toegang te krijgen tot Public Intelligence, maakt u gebruik van uw gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord.

Klantgegevens. De gegevens die een klant aan Public Intelligence verstrekt zijn in elk geval: bedrijfsnaam, eigennaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor het uitgeven van user-accounts, facturering, eventuele controle van verstrekte gegevens en ondersteuning bij gebruik van de dienst.

Vertrouwelijke communicatie. Public Intelligence maakt in zijn diensten gebruik van beveiligingsprotocollen (waaronder begrepen ‘secure socket layer’) die de vertrouwelijkheid van de communicatie tussen abonnee en dienst waarborgen. De juiste werking van deze protocollen is mede afhankelijk van de configuratie van programmatuur aan de zijde van de abonnee die buiten de controle van Public Intelligence valt. Public Intelligence streeft ernaar de vertrouwelijkheid van de communicatie met zijn diensten te garanderen door het juiste gebruik van deze protocollen.

Beveiligde opslag van gegevens. Public Intelligence biedt zijn dienst on-line aan via een hosting-provider. Deze hosting-provider bewaart op zijn servers de data en gegevens die nodig zijn om de dienst Public Intelligence te kunnen aanbieden en om de overeenkomsten met klanten te kunnen uitvoeren. De hosting-provider treft, zoals overeengekomen met Public Intelligence, de noodzakelijke maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

Geen gebruik door derden. Persoonsgegevens en statistische gegevens over het gebruik van de dienst Public Intelligence worden nimmer aan derden verstrekt, tenzij sprake is van verstrekking ter uitvoering van de overeenkomst (waaronder begrepen onder meer hosting-activiteiten voor de dienst Public Intelligence en facturering), van een rechtsgeldig dwangbevel van een justitiële autoriteit, of wanneer (een deel van) het bedrijf of de dienst Public Intelligence wordt verkocht, en dergelijke gegevens onderdeel zijn van de koop. Bij marketingsinspanningen die gezamenlijk met derden worden uitgevoerd, zal verwerking van persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van Public Intelligence geschieden.

Inzage van uw gegevens. U kunt te allen tijde inzage vragen van de gegevens die over u bij Public Intelligence bekend zijn. Als u abonnee van Public Intelligence bent, kunt u de meeste gegevens inzien in het gedeelte ‘persoonlijke instellingen’ van de dienst. Public Intelligence kan voor overige verstrekkingen van uw gegevens een kleine vergoeding vragen, die vanzelfsprekend het wettelijk toegestane maximumbedrag voor dergelijke verstrekkingen niet overschrijdt.

Versie. Dit is de eerste versie van de privacy-policy van Public Intelligence. De introductie van nieuwe functies in de dienst kan een nieuwe versie noodzakelijk maken. Deze versie geldt totdat op de web-site van Public Intelligence duidelijk melding wordt gemaakt van de aanwezigheid van een nieuwe versie, en deze nieuwe versie gepubliceerd wordt op de web-site.

 Inlichtingen. Indien u vragen of opmerkingen hebt over zaken die gerelateerd zijn aan privacy en vertrouwelijkheid, dan kunt u contact opnemen via de Feedbackpagina.

De Algemene Voorwaarden van Public Intelligence bevatten onder andere condities voor het gebruik van de zoekdienst, en van de documenten die daarmee worden gevonden. U kunt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden hier downloaden. Voor het bekijken van de Algemene Voorwaarden kunt u gebruik maken van het gratis programma Acrobat Reader, dat u hier kunt downloaden.

Met Public Intelligence krijgt u met een eenvoudige zoekactie toegang tot alle relevante juridische bronnen.