Algemene voorwaarden & Privacy statement

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden en leest u hoe wij met uw gegevens omgaan

Algemene voorwaarden

Hoewel Legal Intelligence haar uiterste best doet de aangeboden zoekdiensten (Legal Intelligence, Public Intelligence en Tax Intelligence) en de daarin vervatte documenten volgens de hoogste zorgvuldigheidseisen te verzorgen, wijst zij zich elke aansprakelijkheid voor eventueel niet-correct functioneren van de dienst, en fouten en onvolledigheden in de ontsloten documenten af. Beschikbaarheid van specifieke bronnen kan afhankelijk zijn van individuele afspraken tussen de gebruiker van de zoekdienst en uitgevers. Op onze diensten zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Wolters Kluwer Nederland van toepassing. Deze bevatten onder andere condities voor het gebruik van de zoekdienst, en van de documenten die daarmee worden gevonden. De Algemene Voorwaarden zijn hier te downloaden (Engelse versie). Voor het bekijken van de Algemene Voorwaarden kunt u gebruik maken van het gratis programma Acrobat Reader.

Privacy statement

Legal Intelligence respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan Legal Intelligence kunt toevertrouwen. Tijdens uw contacten met Legal Intelligence worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’. Alle informatie over welke persoonsgegevens Legal Intelligence verwerkt en hoe Legal Intelligence hier op een correcte manier mee omgaat, kunt u hieronder terugvinden.

 1. Persoonsgegevens in het bezit van Legal Intelligence
 2. Verwerking van de persoonsgegevens door Legal Intelligence
 3. Delen van de persoonsgegevens door Legal Intelligence
 4. Uw rechten
 5. Veiligheidsbeleid van Legal Intelligence
 6. Minderjarigen
 7. Contactgegevens

1. In dit Privacy statement

Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Legal Intelligence van u verzamelt en verwerkt. Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, webshops en andere producten en diensten van Legal Intelligence, gaat u ermee akkoord dat dit Privacy statement van toepassing is op de door Legal Intelligence verwerkte persoonsgegevens. Legal Intelligence behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie is steeds op de website van Legal Intelligence terug te vinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van Legal Intelligence

De volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door Legal Intelligence verzameld en verwerkt worden. Gegevens die u rechtstreeks aan Legal Intelligence verstrekt:

 • Identificatie- en contactinformatie: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of mobielnummer;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder, etc.;
 • Inloggegevens gerelateerd aan een gebruikersaccount: (gebruikers)naam, e-mailadres, wachtwoord, veiligheidsvraag en –antwoord, verbindingsmomenten, etc.;
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webshops, etc.;
 • Klachten of feedback omtrent uw ervaring met Legal Intelligence, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden via de Legal Intelligence producten, (mobiele) websites, apps, webshops en dergelijke.

Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) websites, apps en webshops Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) websites of apps van Legal Intelligence, kan de volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (klik hier voor ons cookiebeleid). Gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens waar u Legal Intelligence toegang toe verleend heeft (zoals bijvoorbeeld locatiegegevens). Gegevens uit andere bronnen Legal Intelligence kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer het aankopen of huren van gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van Legal Intelligence, openbare bronnen, sociale media, etc. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op Legal Intelligence. Op de Legal Intelligence websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Legal Intelligence en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Legal Intelligence raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden. U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Legal Intelligence of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Legal Intelligence (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door Legal Intelligence

De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze informatie heeft bezorgd. Daarnaast worden ze uitsluitend voor statutaire of andere legitieme doeleinden gebruikt. Als u bijvoorbeeld het contactformulier op onze website invult, gebruiken we de door u bezorgde gegevens in de eerste plaats om een antwoord te geven op uw verzoek omtrent onze services. Daarnaast kunnen we deze gegevens gebruiken om de kwaliteit van onze klantendienst te verbeteren.

Een van de belangrijkste principes wanneer we spreken over de verwerking van uw persoonlijke informatie, is de rechtsgrond voor de verwerking. Wij beroepen ons op de volgende rechtsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om stappen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het nastreven van onze rechtmatige belangen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen of die op een andere manier wettelijk is overeenkomstig de toepasselijke wet inzake gegevensbescherming; en
 • met uw uitdrukkelijke akkoord.

Persoonsgegevens worden door Legal Intelligence voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webshops, etc.; Helpdesk services;
 • de continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciële en marketing strategieën van Legal Intelligence;
 • het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
 • het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van aanbiedingen van overige producten en diensten van Legal Intelligence, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan Legal Intelligence uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal Legal Intelligence steeds voorafgaand uw toestemming vragen;
 • de naleving van de op Legal Intelligence van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
 • andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door Legal Intelligence

Legal Intelligence kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep. Verder kunnen persoonsgegevens door Legal Intelligence worden gedeeld met partners, leveranciers of andere partijen, indien de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, etc. Met deze partners, leveranciers of andere partijen zijn de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen. Bij overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte naar landen waar de privacywetgeving niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als die in uw vestigingsland, nemen wij maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te bieden. Anders gezegd, de rechten en bescherming met betrekking tot uw gegevens blijven in stand. We hanteren daartoe bijvoorbeeld goedgekeurde contractbepalingen, multilaterale gegevensdrachtovereenkomsten, intragroep-overeenkomsten en andere maatregelen die ontworpen zijn om te waarborgen dat ontvangers uw persoonsgegevens beschermen. Voor meer informatie over onze procedures inzake gegevensoverdracht kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met dit Privacy statement en/of indien dit wettelijk is vereist en/of ingevolge een gerechtelijke uitspraak. Legal Intelligence zal in redelijkheid trachten u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. Onze partners, leveranciers of andere partijen kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van dit Privacy statement). Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geïdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten

U hebt het recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die Legal Intelligence van u verwerkt. U hebt tevens recht op verwijderen van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet. U kunt op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de Legal Intelligence dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel. Hiertoe kunt u contact opnemen met Legal Intelligence via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van dit Privacy statement. U hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Tel: 0900 – 2001 201

6. Veiligheidsbeleid van Legal Intelligence

Beveiliging van de gegevens Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt Legal Intelligence alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien. Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiële informatie te beschermen. Bewaring van gegevens Legal Intelligence zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van Legal Intelligence met betrekking tot deze gegevens en met de missie van Legal Intelligence om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)

Legal Intelligence verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webshops, etc. van Legal Intelligence te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Legal Intelligence deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens

Hebt u vragen over de verwerking van persoonsgegevens of over dit privacy statement dan kunt u contact met ons opnemen.